Jump to content

Guidelines

תקנון - תנאי שימוש בפורומים

 

תודה שבחרתם להיכנס לפורומים של איגי!
חשוב לזכור שגם באינטרנט אנו מחויבים לחוקי המדינה, לשמירה על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו. במקביל עלינו להיות זהירים מפני אנשים העלולים לפגוע בנו ולהרע לנו במקרה או במכוון.
לשם כך ניסחנו 16 כללים שיסייעו לנו לשמור על הפורומים כמקום בטוח ונעים לכולם.

 

השימוש בפורומים של איגי מהווה הסכמה לתנאי השימוש הרשומים בעמוד זה

 

 

1. כללי

 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
 

במסגרת תקנון זה -

"גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"איגי" - בעלת האתר, לרבות מנהליהן, עובדיהן, מתנדבותיהן ומי מטעמן.

 

 

2. המשמעות של תקנון זה

 

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

למען הסר ספק, יודגש, כי שימוש בפורומים, כאורח/ כמשתמש רשום/ כקורא/ כמגיב/ יחייב אותך בעמידה בסעיפי תקנון זה.

 

איגי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 

3. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

 

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם איגי. זאת, אלא אם כן איגי ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

 

כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 

4. יצירת קשר עם מערכת איגי

 

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות לאיגי בעמוד יצירת הקשר בכתובת:

 

http://igy.org.il/communities/forum/153-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%92%D7%99/

 

נפגעת מתכני גולשים (כהגדרתם להלן) באתר? איגי מקיימת מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו אתה מוזמן לפנות אל איגי באמצעות עמוד יצירת הקשר ולדווח לאיגי על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

 

מה עליך לעשות לצורך הגשת פניה כזו?

 א. עליך לציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

 

ב. עליך לציין את העילה המשפטית שבגינה אתה פונה אל איגי ( למשל: לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית, סחיטה, איומים) ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שציינת.

 

ג. עליך לציין בכל פניה את פרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

 

ד. ידוע לך כי בפנייתך, בדרך זו, הינך מאשר לאיגי להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות הגולש מושא הפניה ומנהלי הפורום והחדר/ים הרלוונטיים, כמפורט להלן.

 

ה. ספק כל פרט נוסף שנבקש ממך בתשובתנו אליך. אי מענה מצדך עלול להוביל לגניזת פנייתך.

 

ו. את פנייתך העבר לנו אך ורק באמצעות עמוד יצירת הקשר או באמצעות מנגנון ה-'דיווח על תוכן לא ראוי' (בעמודי האתר בהם קיים מנגנון כזה). אם תפנה אל איגי בתלונה על תכני גולשים באמצעות ערוצים אחרים, איגי אינה מחויבת לטפל בתלונתך.

 

פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 7 ימים. יחד עם זאת, היות שברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר.

זכור גם, שלעתים מטבע הדברים בקשותיך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם או עם מנהלי הפורום או החדר/ים הרלוונטיים או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממך, גם אם אתה לא תאשר את העברת התלונה כנדרש לעיל.

 

דעי כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

 

בעת הגשת תלונה למערכת איגי כאמור, אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. אתה תהיה אחראי כלפי איגי על תלונתך ותוצאותיה. לכן, אנו ממליצים לך להימנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת ומוצדקת.

 

בהקשר זה שים לב:
* כאמור ניתן לדווח על שרשורים במידה והם נמצאו פוגעניים, על ידי לחיצה על כפתור "דיווח" בתחתית כל פוסט.

* במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות למנהל הפעילות הדיגיטלית במייל [email protected]

 

  

5.  למי מותר להשתמש באתר?

 

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה.

הגלישה בפורומים של איגי כאורח/משתמש רשום לרבות קריאה וכתיבה בהם אפשרית לגולשים בגילאי 13-23 בלבד. אם הנך מתחת לגיל 13 ומעל גיל 23 אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון.

 

יחד עם זאת, איגי רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

 

רישום ביותר משם משתמש אחד מהווה עבירה על חוקי הפורומים ואיגי רשאית לפעול נגד משתמש שיפעל כך בכל האמצעים האפשריים בחוק.

גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

גולש המעוניין לחזור להשתמש בפורומים עם תום תקופת ההגבלה, יהא רשאי לחזור, רק לאחר פנייה לרכז הפורומים בדוא"ל [email protected] ולאחר קבלת האישור בכתב.

 

6. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

 

השימוש בפורום האתר טעון הרשמה ויהיה כפוף לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון, במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, (לדוגמא, כתובת המייל שלך) . אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסרי פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של איגי.

 

חשיבות נכונות הפרטים – בהרשמתך לפורום הינך מצהיר כי כל הפרטים שמסרת נכונים. במידה ותצהיר על פרטים שאינם נכונים, איגי תשמור לעצמה את הזכות לפנות להליכים המתאימים ובכל מקרה איגי לא תהיה אחראית על כל הליך שיפתח כנגדך בגין שימוש בפורום. מסירת פרטים כוזבים בעת הרישום עלולה להוות עילה להגשת תלונה נגדך במשטרה בגין התחזות, ניסיון לקבלת דבר במרמה, שימוש בפורום שלא מתום לב ומסירת פרטים כוזבים.

לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

 

שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לפורום תתבקש לבחור גם שם משתמש ("ניק") אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לניק.

 

הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר

 

כמו כן, רישום בכינוי פוגע, בעל תוכן עם משמעות מינית, ו/או רישום העלול להטעות את שאר המשתמשים, אסור בהחלט.

 

בנוסף, אנא זכור, כי לא תמיד ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו ניק באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). זכור אף זאת, התכנים שאתה מפרסמת באתר איגי עשויים להיות חשופים למנועי החיפוש השונים (דוגמת גוגל). לכן, ככל שאתה מעוניינת לשמור על אנונימיות, שמור בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליך.

 

 

דעh כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת או התחברת לאחרונה, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי ותפרסם את התכנים שלך תחת הניק כהגדרתו לעיל. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה". כמו כן, ככל שהנך מעוניין לפרסם את תכנים (במקומות המאפשרים זאת) תחת כינוי 'אורח', אנא צhא מהניק באמצעות אייקון ה"יציאה".

 

פרטים נוספים על האופן שבו איגי שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות"

 

חל איסור לבחור בשם משתמש העלול לבלבל בינך לבין חבר פורום נוסף, בין אם מדובר במשתמש רגיל ובין אם מדובר במשתמש מצוות איגי. כמו-כן, התחזות למשתמש אחר כלשהו אסורה בהחלט.

 

7. שימוש בפורום ובחדריו מוגבל לגילאי 13 עד 23 בלבד

 

שימוש בפורום על ידי מי שמחוץ לטווח הגילאים שצוין לעיל, בין אם כמשתמש רשום ובין אם כאורח, נחשב שימוש אסור. לפיכך, במידה ותפר הוראה זו בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של איגי להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא, לרבות פנייה למשטרה והגשת תביעה מטעמה של איגי כנגדך.

 

עם זאת, שימוש בפורומים לגילאים הקטנים מ-13 אפשרי כל עוד המשתמשים מתחברים כאורחים ומעניינים בתכנים (לא תותר אפשרות להשתתף בשיח). שימוש בפורום כאורח/משתמש לגילאי 23 ומעלה הינו אסור.

 

להזכירך, כי מסירת פרטים כוזבים בעת הרישום עלולה להוות עילה להגשת תלונה במשטרה נגד המשתמש באשמת התחזות, קבלת דבר במרמה, שימוש בפורום שלא בתום לב ומסירת פרטים כוזבים.

 

8. רכושה של איגי

 

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של איגי, או של צדדים שלישיים שהעניקו לאיגי הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

 

מבלי לגרוע מן האמור, איגי היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של איגי.

 

למרות זאת, איגי לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

 

9. תכני גולש

 

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, תוכנה, סרטון או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו ו/או מסר אותו לאיגי לצורך העלאה לאתר.

 

כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

 

אילו שימושים מותר לאיגי לעשות בתכני הגולש מרגע העלאתם לאתר?

 

איגי רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

 

איגי רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

 

כמו כן איגי רשאית לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט. יחד עם זאת, היות שאנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשים, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, איגי לא תעשה שימוש בתכני הגולש כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולש) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשים בלא הסכמה מפורשת של הגולשים בעלי התוכן.

 

10. אחריות לתכני גולשים

 

הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שאיגי תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכור כי אינך רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

 

כאמור בתקנון זה, לאיגי הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאתה מעלה לאתר, תחול בין אם איגי ניצלה את זכותה ובין אם לאו.

 

כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

 

במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של איגי להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

 

הנך מתחייב לפצות ולשפות את איגי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לאיגי, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של איגי, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לאיגי על פי כל דין.

 

האחריות בהעלאת התכנים היא של הגולש בלבד, במידה ויעלו תכנים המחייבים חובת דיווח על פי חוק, נציגי איגי יפעלו בהתאם לחוק הכתוב.

בנוסף, כפי האמור לעיל האחריות היא על הגולש ולכן לא יוסרו תכנים במידה והגולש יחליט שהוא מעוניין לבטל את מה שכתב בעבר.

 

כמו כן, האחריות בפרסום אי אילו פרסומים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או מחקריים ו/או פרסומים הנוגעים לאירוע כלשהוא שאינו קשור לאיגי היא על הגולש בלבד ואיגי מסירה את אחריותה מתכנים אלו. עם זאת, אין לפרסם תכנים מסוגים אלה ללא אישור מנהל הפורומים (כפי הרשום בסעיף "מחיקת תכני גולשים")

 

11. מחיקת תכני גולשים

 

איגי רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. איגי לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

 

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, איגי תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

זכור את האמור בפסקה זו כשאתה מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאתה מעלה יקר לליבך, אנא שמור ממנו העתק.

 

בכל מקרה, אין להעלות תכנים פרסומיים ו/או שיווקיים ו/או מחקריים ו/או אירועים ללא אישור מנהל הפרומים. תכנים כאלה ימחקו מיידית.

 

12. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

 

להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן).

 

לתשומת לבך - איגי איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.

 

קבוצות דיון – פורומים וחדרים

 

איגי מעמידה לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון קבועות, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרות. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה - חדרים ופורומים.

 

למנהל של קבוצת הדיון יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של איגי) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמעי להוראות אלה אך זכרי, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו.

 

לתשומת לבך - אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחרת בחדר/ים ו/או בפורום לא תמיד תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

 

שיחות אישיות - במסגרת שירות זה יכולה הגולש לפתוח ולנהל באופן עצמאי קבוצת דיון. השירות מאפשר לנהל שיחה אשר תהיה פתוחה לצפייה והשתתפות של גולשים אחרות לפי בחירתו (אחד או כמה).

  

פורומים - פורומים הם קבוצות דיון רשמיות. גולש רשאית לפתוח פורום או לנהל אותו רק אם קיבלה לכך היתר ממערכת איגי.

 

כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולש שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר איגי, רשאית לבקש מאיגי היתר לפתוח ו/או לנהל פורום בנושא מסוים (להלן: "היתר"). איגי תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. איגי רשאית לבטל היתר שניתן.

 

גולש אשר יקבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מאיגי ולא יתקיימו כל יחסי שליחות, יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין איגי לאותה גולש.

 

על כל משתמש חלה אחריות לפנות לרכז הפורומים ולעדכנו לפני הגיעו לגיל 23 בכדי לבחון את המשך הישארותו באתר. עבירה על חוקים הנוגעים לגיל המשתמשים, מהווה אישור לאיגי לפנות לגורמים המתאימים ואף תוכל להוביל את איגי לפנות למשטרה על מנת למצות את הדין עם הגולש המפר.

 

במידה וגולש נתקלה בבעיה מול מנהל פורום, עליה לפנות בהודעה מנומקת ועניינית אל אותו מנהל באמצעות מערכת המסרים של האתר או ישירות למנהל הפורומים במייל [email protected] .

 אין לנהל דיונים בנושאים מסוג זה על גבי הפורום.

 

13. הגבלת אחריות איגי ו/או מי מטעמה

 

זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

 

כשאתה עושה שימוש באתר, אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד איגי, מי מספקיה או מי מטעמה.

 

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את איגי ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את איגי ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאיגי או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

 

היעדר אחריותה של איגי ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

 

היעדר אחריותה של איגי ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה איגי מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על איגי ו/או מי מטעמה.

 

היעדר אחריות איגי ו/או מי מטעמה על מידע

 

לא כל המידע המתפרסם באתר הינו באחריותה של איגי ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

 

ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), אמנם, מידע זה הינו מטעמה של איגי, אך אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש.

 

איגי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

 

היעדר אחריות איגי בגין השירותים

 

איגי אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 

לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם.

 

היעדר אחריות איגי בעניין תכני הגולשים

 

הגולש אחראי באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה.

 

איגי אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.

 

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחרת ברשת, ואיגי אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

איגי איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

 

היעדר אחריות איגי בעניין התקשרות הגולש עם צדדים שלישיים

 

ככל שהגולש תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, ואיגי לא תהא צד להתקשרות אף אם נוצרה באמצעות האתר.

 

איגי אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

 

 

היעדר אחריות איגי על פעילויות שמארגנים גולשים

 

איגי לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי איגי עצמה.

 

במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, איגי לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי איגי עצמה, אנא צור קשר עם מערכת איגי וברר את העניין.

 

גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את איגי בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות.

 

איסור פרסום מקומות מפגש ומועדי פעילות

 

אין לציין מקומות מפגש של קבוצות ב"איגי", כיתות לימוד וכתובות מגורים, לרבות כתובת או שם המתחם.

 

האתר והפורום לא נועד למטרת היכרות

 

מערכת הפורומים של "איגי" אינה פלטפורמה להיכרויות למטרת דייטינג ולא יותר שימוש שכזה באמצעותה.
מפגשי קבוצות הנוער הם בהחלט המקום להכיר בנות ובני זוג, אך בכדי לא להפוך את הפורומים לאתר היכרויות לא תאושרנה הודעות המכריזות בפומבי על חיפוש קשרים. אנחנו מאמינים שדברים מסוג זה צריכים להיעשות בצורה אישית ואינטימית ובדיוק לשם כך בנינו את מערכת המסרים הפרטיים. 

צורת הכתיבה של מישהו בפורום היצירה מצאה חן בעינייך? שלח לו מסר פרטי, הצג את עצמך ועדכן אותו שאתה מעוניין להכיר. הבחורה מהקבוצה באשדוד מצאה חן בעינייך במדורת ל"ג בעומר של הארגון והתביישת לפנות אליה? שלחי לה מסר פרטי.
 

14. הגנת הפרטיות

 

איגי מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, איגי לא תפרסם מסרים אישיים שאתה שולח, הודעות שלך בחדרים סגורות, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה.

 

יחד עם זאת, הינך נותן בזאת את הסכמתך לאיגי לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין איגי, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שאיגי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של איגי (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של איגי (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

 

בנוסף, על מנת להגן על פרטיות הגולשים, לא יותר פרסום של פרטים מזהים כמו מספר טלפון ו/או כתובת מייל ו/או שמות ויוזרים להתקשרות בפלטפורמות אחרות כמו רשתות חברתיות, אפלקיציות וכיו"צ. פרסום מסוג זה יכול לעבור בחדרי השיחה הפרטיים והוא יהיה באחריות הגולש בלבד. עליכם לזכור את הסכנות הרבות ברשת ושהפרטים חשופים לכל ברגע שהם עולים לפורומים ועלולים לסכן אתכם.

 

15. גיבוי התכנים

 

איגי נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שהגולש מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם.

 

עם זאת, איגי ממליצה לך לגבות את התכנים שחשובים לך ולשמור העתק מהם.

 

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים (לרבות מחיקתם על ידי איגי), לא תחול כל אחריות על איגי ואתה לא תהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

 

 

16. הצהרות והתחייבויות הגולשים

 

כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנע מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

 

 • לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין, לרבות שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;

 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לאיגי;

 • לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשים; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.

 • לא לציין שמות ו/או לפרסם תמונות של חניכי הקבוצות והגולשים ב"איגי" ו/או כל מידע אחר אשר פרסומו מהווה או עלול להוות פגיעה בפרטיות הגולשים, ללא הסכמתם המפורשת לכך בכתב לא להציב את האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב של איגי;

 • לא להעלות כל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

 • לא להציק או להטריד גולשים אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרות;

 • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

 • לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

 • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

 • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;

 • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים, דרכים לאיתורם ופרטי ההתקשרות עמהם; כמו כן לא לפרסם פרטים אישיים שלך, אלא אם הם נשלחים בהודעה פרטית וגם אז - שיתוף בפרטים האישיים באחריותך בלבד.

 • לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;

 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחרת או למי מטעם איגי;

 • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה; 

 • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו;  

 • מדיניות שמירה על פרטיות